Transparència 

Informació institucional i organitzativa

Data de constitució: 31 de desembre de 1987

Fundadors: Gemma Martín Sirarols, Joan Francesc Pont Clemente i Jordi Serrano Blanquer

Dotació inicial: 900.000 ptas. (5.409,11 €)

Registre: Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, amb el número 118 (Orden Ministerial de 30/03/1988)

Estatus fiscal: Acollida a la Llei 49/2002, de 23 de diciembre

Domicili social: Carrer Avinyó, 44 1r, de Barcelona

Estatuts: Consulteu els estatuts aquí.

Normativa aplicable:

  • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Memorias de actividad
  

  

 
 
  

Gestión económica, presupuestaria  y patrimonial

Pla d'actuació 2023   
veure document  


Retribució dels òrgans de direcció i administració
veure document Gestión administrativa 

Contractes subscrits amb les administracions públiques

Convenis vigents amb les administracions públiques

Subvencions i ajudes públiques rebudes

Veure document