Política de Privacitat

Dades del propietari de la web: 

RAÓ SOCIAL FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA 

NIF G58506981 

DIRECCIÓ POSTAL C / AVINYÓ 44 PRIMERA PLANTA 08002, BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA fundacio@ferrerguardia.org

TELÈFON 936011644 

REGISTRE DE FUNDACIONS 118CUL

OBJECTE PRINCIPAL Àmbit de joventut, educació, participació democràtica, ciutadania europea i polítiques públiques


Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ FRANCESC FEERRER I GUÀRDIA amb NIF G58506981 i domicili social a C / AVINYÓ 44 PRIMERA PLANTA 08002, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA tingui previst a realitzar:


TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina web
Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu
Finalitat: Gestió i tractament de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment de la llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes de la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Newsletters
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de marketing per realitzar l'enviament corresponent a la Newsletter a la qual s'ha subscrit
Termini de conservació:  mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen


Drets dels interessats
FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA informa els Usuaris que, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.


- Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen de les esmentades dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquestes mateixes.
- Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podran satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
- Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de manera original pel responsable del tractament.
- Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst en el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquestes, dins el termini i en la forma escaient.
- Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
- Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament de les mateixes per part de la FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA. 


Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment s'haurà de complir amb els següents requisits:
- Presentació d'un escrit a la direcció C / AVINYÓ 44 PRIMERA PLANTA 08002, BARCELONA (a l'atenció de FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA) o bé a través del correu electrònic fundacio@ferrerguardia.org.
- L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:
- Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE, o qualsevol altre document identificatiu. En casos excepcionals que s'admeti la representació, serà també necessària la identificació per la mateixa via de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altra via vàlida en dret.
- Petició que es concreti en la sol·licitud. (Exercici on se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no es fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxar en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ho ha d'enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
- Domicili a efectes de notificacions. 
- Data i firma del sol·licitant.
- Documents acreditatius de la petició que formula.
- L'interessat haurà d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.


Per últim, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.


FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de risc que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.  


ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 12 de gener de 2021