ParticipaTIC: la participació com a via per a la capacitació digital d'infants i joves


ParticipaTIC: la participació com a via per a la capacitació digital d'infància i joventut 

Participar és un dret fonamental, i fer-ho en l'àmbit digital també. L'Informe ParticipaTIC analitza la transformació digital dels espais de participació de la població infantil, adolescent i juvenil a Espanya. A partir d'aquesta anàlisi, proposa recomanacions per a la capacitació digital de les persones participants amb la finalitat d'abordar la bretxa digital d'aprofitament o qualitat d'ús a través de la participació online.  

L'estudi ha comptat amb grups focals amb agents vinculats als espais de participació infantil, adolescent i juvenil. També es va realitzar un seminari amb persones expertes per debatre sobre la transformació digital d'aquests contextos participatius.

VEURE PARTICIPATIC

 

Ús d'eines digitals, competències i visió de futur 

ParticipaTIC evidencia que les eines digitals estan àmpliament esteses en els espais de participació. Pràcticament la totalitat dels espais d'aquest projecte utilitzen videotrucades, missatgeria instantània i correu electrònic. Més enllà d'aquestes, un 74% utilitza documents compartits, un 62% eines per a votacions i un 59% les xarxes socials. A més edat, més ús de les tecnologies digitals. 

Pel que fa a habilitats digitals, les competències més desenvolupades són la comunicació i la col·laboració, ja que són les més utilitzades en la participació. Les altres competències com la creació de continguts digitals, la seguretat o la resolució de problemes se centren en habilitats tècniques bàsiques. Es detecta així que hi ha una manca de foment de competències actitudinals i crítiques

Sobre les percepcions de futur, adolescents i joves veuen que la participació seguirà avançant cap a un model híbrid, combinant espais analògics i digitals. No obstant, imaginen una participació cada vegada més superficial, amb més persones participant, però amb una menor implicació.

 

Proposta d'una metodologia d'avaluació de la participació online

L'informe incorpora una metodologia d'avaluació innovadora de la participació en relació a les tecnologies digitals. Permet contribuir a la superació de les desigualtats sociodigitals i introduir les eines digitals a la participació atenent a criteris de qualitat democràtica. 

La metodologia inclou dimensions i indicadors propis dels projectes de participació. En aquest sentit, es posa el focus en l'acompanyament, la promoció d'una visió crítica i el disseny de les actuacions, entre altres mesures. 

Els espais de participació infantil i juvenil constitueixen llocs idonis per l'abordatge d'un dels reptes essencials en la construcció d'una ciutadania digital i, en especial, en la protecció del dret a la participació d'aquests col·lectius. Resulten espais clau per fomentar usos tecnològics profitosos i també per impulsar el pensament crític cap a les eines digitals, els usos que fan i els riscos a què s'enfronten, etc. A més, promou l'autonomia i l'apoderament de la infància i la joventut en el desenvolupament de la ciutadania digital des d'una perspectiva de drets.

 

Poder, saber i voler: les claus per a la inclusió digital 

Les recomanacions de ParticipaTIC per establir els espais de participació com a agents d'inclusió digital es basen en tres dimensions: poder, saber i voler. Es tracta de les àrees que condicionen qualsevol mena de participació.

Les propostes no només es focalitzen en les tecnologies digitals com a eines, tot i que es manifesten les evidents potencialitats d'aquests espais com a facilitadors d'accés. Més aviat, se centren en les oportunitats dels espais de participació infantil i juvenil com a catalitzadors de la capacitació digital crítica, tant per les persones participants com pels agents que els acompanyen, com a base per una transformació profunda del paper de les tecnologies digitals i de la seva implicació en la promoció dels drets de la infància i la joventut. Barcelona, referent de la participació digital 

ParticipaTIC ha comptat amb un estudi propi de la situació de la participació infantil i juvenil a la ciutat de Barcelona. En aquest altre informe es detecten bones pràctiques que impulsen la proliferació d'espais participatius per aquests grups d'edat, tant a nivell institucional com comunitari, i en una àmplia diversitat d'iniciatives. 

En la recerca es mostra que l'ús de les eines digitals hauria d'adaptar-se a les característiques i necessitats de cada grup d'edat, especialment en la infància. Un exemple d'adaptació és la plataforma Decidim, la qual està en procés per facilitar la participació de nens i nenes d'entre 8 a 13 anys.  

VEURE PARTICIPATIC BCN