Enquesta bretxa digital a Espanya 2022


Aquest informe recull per primera vegada Espanya les dades de la primera enquesta estatal dedicada exclusivament a la bretxa i la capacitació digital. L'estudi analitza les tres dimensions de les desigualtats sociodigitals: l'accés, l'ús i l'aprofitament. També mostra les capacitats digitals de la població espanyola, així com les seves autopercepcions davant els reptes tecnològics. 

Aquesta enquesta constitueix una base de dades pionera per evidenciar l'exclusió digital dels col·lectius vulnerables. Inclou un manifest subscrit per persones expertes en digitalització amb punts concrets per desenvolupar estratègies d'inclusió digitalVEURE ARTICLES   VEURE INFORME  MANIFEST   MANIFEST EXTENS