Compareixença al Parlament sobre la Proposició de Llei de Gent Gran


Compareixença al Parlament sobre la Proposició de Llei de Gent Gran ​

La Fundació Ferrer i Guàrdia va comparèixer ahir, 1 de febrer de 2024, a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la gent gran.

La ponència, a càrrec de la directora de l’entitat, Hungria Panadero, va defensar una Llei que integri drets i abordi la diversitat, ordeni àmbits d'actuació i promogui una participació decisiva, avançant cap a una estratègia catalana de les persones grans.

La Fundació Ferrer i Guàrdia és un think thank especialitzat en la recerca social aplicada de polítiques públiques. Disposem de coneixements en diversos àmbits d’investigació específics i com aplicar-los per a una planificació estratègica de les polítiques públiques. A la compareixença a la Comissió de Drets socials, vam partir d’un enfocament estratègic integral per a impulsar, ordenar i racionalitzar el desplegament de polítiques per a les persones grans a Catalunya, escalant projectes ja existents en el territori. Recentment, la Fundació ha fet incursions en les polítiques destinades a les persones grans i el desenvolupament de plans estratègics municipals. Als municipis sovint ens troben amb una sèrie d'actuacions ja desplegades en l'àmbit de polítiques de gent gran que cal ordenar i prioritzar.

Pel que fa a la terminologia, Hungria Panadero va defensar l'ús del terme “persones grans” en lloc de “gent gran”, ja que aquesta denominació és més respectuosa, inclusiva i reflecteix millor la diversitat d’aquesta etapa de la vida. Des d'una perspectiva demogràfica, cada cop hi ha una distribució més diversa de persones grans a Catalunya. Considerem crucial que la Llei consideri grups específics d’edat (65-69, 70-74, etc.), perquè  les necessitats i interessos varien significativament entre una persona de 67 anys i una de 87 anys, per exemple.    

En l'exposició de motius de la Llei, instem a integrar-hi una mirada centrada en cicles de vida i noves longevitats, perquè aquestes longevitats “ens parlen també de noves necessitats, de canvi de context social i estructura”, segons Panadero. Així mateix, qüestionem si hem de definir una Llei de persones grans o una llei de polítiques per a persones grans, obrint un debat que ja s’ha concretat en altres àmbits de política pública catalana com, per exemple, la Llei de Polítiques de Joventut o d’Infància.  

A més d’aquestes aportacions de caràcter més transversal i estratègic, a la compareixença hem  abordat dos àmbits en els quals hem desenvolupat projectes: la participació i la bretxa digital.  

En relació amb la participació, la Fundació Ferrer i Guàrdia alerta sobre la manca de referència a la Llei de Participació Ciutadana 11/2023. Alhora, en aquesta normativa s'hi especifiquen certs col·lectius (com els infants, les adolescents, les dones, les persones LGTBI i les persones amb discapacitat), però no les persones grans. La Fundació també proposa la creació d'un Observatori de les Persones Grans de Catalunya per recopilar dades, realitzar estudis específics i fomentar la divulgació.    

Pel que fa a les tecnologies digitals, en l’última dècada, el nombre d'usuaris d'internet de 65 a 74 anys va créixer en un 50%, passant del 14% al 70% de la població. No obstant això, hi ha desigualtats sociodigitals a destacar: el 41% de les persones majors de 75 anys amb ingressos superiors a 2.500 euros accedeixen diàriament a internet, mentre que només el 9% de les persones d'aquesta mateixa edat amb ingressos inferiors a 900 euros mensuals ho fan.  

Segons l’enquesta a escala estatal feta per la Fundació Ferrer i Guàrdia sobre la bretxa digital, un 8,5% de la població mai utilitzat internet. En aquest grup, la gran majoria són dones majors de 65 anys i que no han cursat estudis.  

Cal apostar i integrar en la Llei la universalització de les tecnologies digitals, processos i tràmits de  des del disseny dels serveis públics per garantir que cap segment de les persones grans quedi exclosa d'aquesta transformació digital.  

En resum, la Llei  ha de brindar els drets de les persones grans, abordant el nombre més gran de situacions de vulnerabilitat possibles. La Fundació Ferrer i Guàrdia reafirma el seu compromís amb les persones grans i contribuir a millorar la nova normativa, oferint suport als agents socials involucrats i avançant cap a una estratègia catalana que ordeni els diferents àmbits d'actuació en les persones grans. 


Veure le intervencions complertes

 

 
  

 
 


Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les nostres novetats, publicacions i esdeveniments.