Les propostes de millora del CEMB sobre màxima complexitat i planificació educativa


Les propostes de millora del CEMB sobre màxima complexitat, planificació educativa, assetjament i formació al llarg de la vida

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) va aprovar el passat 18 d'octubre quatre informes amb propostes de millora per a l'educació de la ciutat. Els documents incorporen recomanacions en les àrees de planificació educativa, centres de màxima complexitat, assetjament escolar per part de persones adultes i formació de vida.

Des de la Fundació Ferrer Guardia hem acompanyat el CEMB en la dinamització de les comissions de treball encarregades de desplegar la feina que han servit per elaborar aquests informes. En aquests espais hi formen part els diferents agents de la comunitat educativa i representants polítics, així com hi participen persones expertes en cada matèria.  


Actualización de la complejidad y equidad en la planificación 

Les principals propostes del CEMB pels centres de màxima complexitat són l'actualització constant de les dades per calcular la complexitat i reconèixer la tasca de detecció d'alumnat NESE. També demanen estabilitzar les plantilles i especialitats, així com que la categoria de complexitat impliqui automàticament mesures com la reducció de ràtios o limitar la matrícula viva.

Pel que fa a la planificació educativa, l'informe proposa fixar una proporció màxima d'alumnat NESE per grup, definir un nou model de zones educatives més equitatiu i avançar cap a la igualtat en el nombre de centres que poden triar les famílies, entre altres mesures. A més, es demana aprofitar la reducció demogràfica de la població per baixar la ràtio d'alumnes a l'aula. 

En l'informe sobre assetjament escolar per part de persones adultes, es conclou la importància de tenir un protocol específic amb mesures de prevenció i procediments d'actuació davant possibles casos d'assetjament o abús. Per assolir aquesta proposta, es demana garantir una figura de coordinador/a de benestar i protecció en cada centre, així com la formació de la plantilla en prevenció i detecció de casos. 

Finalment, en l'àrea de formació al llarg de la vida, el CEMB proposa l'impuls de taules en tots els districtes per promoure coordinacions i connexions entre tots els agents i les iniciatives.


Curso 2022-2023 y apoyo en el Consejo de Formación Profesional  

La Fundació Ferrer i Guàrdia també hem dinamitzat dues comissions de treball del Consell de Formació professional en dues temàtiques: la planificació i l'abandonament prematur.    

Per al curs 2022-2023, ja s'han constituït les sis noves comissions de treball encarregades d'elaborar els informes amb noves recomanacions. En el cas del CEMB, són quatre: Planificació educativa, Educació inclusiva, Petita infància i Educació activa per a l'emergència climàtica. En el cas del Consell de la FP, les dues comissions per al pròxim curs són: Planificació i Acompanyament i orientació.Hungria Panadero és la nova directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia