Avaluar els projectes de noves oportunitats educatives amb un model col·laboratiu


Avaluar els projectes de noves oportunitats educatives: construcció col·laborativa d'un model d'avaluació

L’Informe Activa’t 2022 es proposa fomentar l’avaluació en iniciatives d’acompanyament i orientació en les transicions juvenils. L’edició d’aquest any es titula “Avaluar els projectes de noves oportunitats educatives: construcció col·laborativa d’un model d’avaluació”.  

La recerca presenta una eina d’autoavaluació per experiències d’innovació social en el sector de noves oportunitats educatives. La finalitat és millorar l’eficàcia i l’impacte d’aquests projectes a través de l’anàlisi de resultats.   

VEURE INFORME         VEURE GUIA 


Guia per implementar l'avaluació 

Per implementar el model d’avaluació, el projecte ha desenvolupat la primera Guia d’avaluació de projectes de noves oportunitats educatives. Es tracta d’un document per acompanyar les organitzacions a l’autoavaluació de les seves iniciatives formatives per a la inserció laboral de les persones joves.  

La guia ofereix un model d’avaluació fàcil i útil per a la seva implementació. A més, incorpora una mirada global dels projectes de noves oportunitats per analitzar-ne totes les facetes.   

 

Dimensions i reptes dels processos d'orientació 

El model d’avaluació es divideix en cinc dimensions: disseny del procés d’orientació, apoderament de la persona jove, treball en xarxa amb el territori, interseccionalitat i equip tècnic.  

Per desenvolupar una estratègia òptima per complementar l’avaluació, el document també identifica els deu reptes principals en els processos d’orientació juvenil.  

 

Com s'ha elaborat la recerca?  

La metodologia que s’ha seguit per elaborar l’estudi ha constat de quatre fases: recollida d’informació, disseny de l’eina, validació del model i prova pilot. A més, hi ha hagut l’assessorament de persones expertes del món acadèmic i representants d’experiències d’innovació social.  

L’eina d’autoavaluació s’ha provat en cinc projectes concrets mitjançant un pilotatge per validar i adequar-ne l’aplicació a la diversitat de tipologies d’iniciatives i en contextos territorials diferents.   

També recull les principals conclusions de la jornada Activa't 2022 amb aportacions de les experiències participants en el pilotatge de l’eina i de persones del món acadèmic especialitzades en itineraris juvenils.