Tècnic investigador

Graduat en Sociologia i Màster oficial en Polítiques Socials, Treball i Benestar per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en Treball i Gènere. Màster Egales, Université Lumierè Lyon 2 (Gènere). Ha treballat com a investigador i assessor per a diversos grups i institucions de recerca (QUIT de la UAB, AQU, ICPS). Especialista en metodologies d’anàlisi.