Destaquem

La Fundació Ferrer i Guàrdia dona el tret de sortida al projecte d’avaluació de fires locals de formació i d’ocupació de Catalunya. Aquest projecte s’emmarca en el procés de reflexió per part del Consell Català de la Formació Professional de la configuració de les fires i altres esdeveniments per poder fer orientació i acompanyament a les persones en transició formativa o laboral, principalment joves. 

L’estudi es basarà en l’anàlisi de les fires de formació i ocupació que es desenvolupen a Catalunya i es tindran en compte els esdeveniments (presencials o virtuals), que pretenen informar i orientar les persones en transicions professionals, com fires, jornades o altres actuacions; es recolliran i analitzaran totes les actuacions municipals, supramunicipals, comarcals i mancomunades que tinguin aquesta finalitat. L’objectiu del projecte és la identificació de bones pràctiques i possibles col·laboracions i sinergies entre les entitats que impulsen i que són organitzadores de les diferents fires i el grup motor de la Fira FPCAT, que encapçala el Consell Català de Formació Professional.  

Des de la Fundació treballem des de fa més de 3 dècades en l’anàlisi de les transicions juvenils i dels recursos de que disposen les persones joves per establir els seus itineraris. Aquest projecte reforça aquesta línia de treball, que té una gran centralitat  en el context actual. La crisi sistèmica provocada per la Covid augmentarà desigualtats educatives i socials i generarà una gran pèrdua de llocs de treball. En aquest context serà necessari un gran esforç per a la interconnexió d’agents per alinear formació, ofertes d’ocupació, interessos de les persones demandants de formació i d’ocupació i fer un impuls als nous sectors productius emergents. Consegüentment, són l’educació i l’ocupació dos dels pilars més fonamentals a enfortir en aquest moment, tasca que es veurà reforçada a través d’aquest projecte.  

 

Aquest mes de juliol La Fundació Ferrer i Guàrdia ha iniciat un nou projecte, assumint l’administració de la plataforma Decidim per a la xarxa internacional UCLG (United Cities and Local Governments). Aquesta xarxa està formada per governs de més de 240.000 ciutats, regions i metròpolis de tot el món, entre les quals destaquen ciutats com Barcelona, París, Buenos Aires o Montreal. 

UCLG comptava fins ara amb una instància allotjada al multitenant de l’Ajuntament de Barcelona, però  donades les seves necessitats requerien d’un servidor propi el que ha comportat dur a terme un procés de migració de la instància al nou servidor. Per a la vessant tècnica del projecte hem establert una col·laboració amb Platoniq, una de les empreses que forma part de la comunitat Decidim i que té experiència en el desenvolupament i manteniment tècnic de la plataforma. Gràcies a l’ajuda de la comunitat Decidim vam poder planificar i preparar el procés migració de la instància al nou servidor. Aquestes tasques de caràcter més tècnic les hem dut a terme amb l’equip de Platoniq, una de les empreses que forma part de la comunitat i que té experiència en el manteniment tècnic de la plataforma. 

Per a aquest projecte la Fundació realitzarà tasques de dinamització, assessorament, formació i suport per a la implementació del Decidim en el funcionament intern d’UCLG. També es portaran a terme totes les tasques d’administració del dia a dia de la plataforma. L’objectiu que perseguim és fomentar la participació de tots els membres de l’organització en el processos de deliberació i decisió, així com ajudar en el procés d’adaptació tecnològica imposat per les actuals circumstàncies sanitàries.  

La implementació de Decidim en una xarxa internacional d’aquestes dimensions permetrà que el projecte arribi a noves ciutats on fins ara era desconegut. Fent créixer així la comunitat Decidim, el pal de paller que sustenta aquest projecte de programari lliure impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.  

Des de la Fundació seguim apostant per la innovació tecnològica i la participació com a elements clau per afrontar els reptes que sorgiran en aquesta nova etapa.  

 

ffg_UCLG.png

Arrel de la crisi estructural desencadenada per la pandèmia de la Covid-19, que afecta i afectarà en major mesura a les persones joves, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha organitzat el seminari “Polítiques de joventut en temps de Covid-19”. El seminari s’ha desenvolupat en dues trobades, el passat 9 i 23 de juliol, on s’han trobat diferents experts i expertes en joventut.  

En aquestes dues trobades s’ha elaborat una diagnosi per part de l’entitat i dels i les diferents participants per conèixer com afectarà aquesta crisi a les condicions de vida i a les expectatives de futur de les persones joves. A més, també s’han plantejat els nous reptes i propostes de configuració de les polítiques de joventut en aquest nou escenari.  

La primera trobada va servir per identificar aquells àmbits de les polítiques públiques que hauran de repensar-se, així com les desigualtats que es veuran augmentades amb aquesta nova crisi de caràcter econòmic, social, ambiental i de qualitat democràtica. Una de les conclusions principals va ser la necessitat de realitzar un replantejament de les polítiques públiques en general en aquest nou context, caldrà donar més centralitat a les polítiques de joventut i  incorporar la perspectiva de la joventut en totes elles, ja que són moltes les problemàtiques que els afecten. 

Durant la segona sessió del seminari, es van identificar els principals reptes de les polítiques de joventut (substantius, operatius i estratègics) i es va posar en evidència l’emergència de mobilitzar recursos per pal·liar els efectes de la crisi en les persones joves (l’atur, la incertesa, la inseguretat, l’augment de la discriminació i la pauperització de les condicions de vida).   

A continuació, pots consultar les notícies i els resultats de cada trobada aquí:  

  1. Primera sessió (09/06/2020) 
  2. Segona sessió (23/06/2020) 

seminariffg

El passat 23 de juliol la Fundació Ferrer i Guàrdia va organitzar la segona part del Seminari “Polítiques de joventut en temps de Covid-19: reptes i mecanismes per a la transformació". L’objectiu de l’entitat és promoure la reflexió estratègica per repensar les polítiques de joventut davant de la crisi desencadenada per la Covid-19 i des de l’evidència que les persones joves esdevindran un col·lectiu econòmicament molt vulnerable.  

La Fundació Ferrer i Guàrdia analitza dades sobre l’impacte de la crisi en les persones joves identificant els grans vectors de canvi que afectaran el desenvolupament de les polítiques de joventut en els pròxims anys. Com a part d’aquest exercici, ha convocat a persones expertes per, mitjançant un seminari virtual, recollir informació de qualitat que permeti aprofundir la diagnosi, identificant així, els reptes i recollir propostes de mesures per poder-los entomar.   

L’objectiu d’aquests seminaris no és únicament recollir les propostes esmentades sobre quins aspectes s’haurien de desenvolupar per potenciar les polítiques de joventut i els serveis a les persones joves, sinó que també és proporcionar un espai d’intercanvi entre persones dedicades a les polítiques de joventut des de diferents rols (des del món acadèmic, fins al món institucional passant per la perspectiva dels i les professionals de les polítiques de joventut i la participació jove).  

Aquesta segona trobada ha servit per identificar els principals reptes de caràcter substantiu (allò que caldria fer), operatiu (la forma com fer-ho) i estratègic.

1.Reptes substantius 

Es posa l’accent en incrementar les mesures de protecció social per a les persones joves en el curt i mitjà termini, al mateix temps que se’ls hi ofereixin noves oportunitats educatives i laborals que els permetin, si és necessari, redreçar els seus itineraris. Per exemple, des dels sectors més afectats per la crisi (i amb un baix valor afegit), com el dels serveis, l’hostaleria o el turisme, cap al que es considera que seran nous nínxols d’ocupació (el camp de les cures, la tecnologia o la sostenibilitat ambiental).

 2.Reptes operatius  

Els i les participants al seminari han destacat la importància d’aprofundir els mecanismes per consolidar la interseccionalitat de la perspectiva jove i la coordinació entre institucions que treballen de forma directa o indirecta sobre la joventut. En aquest context de reducció de recursos per a les administracions públiques, cal prioritzar les accions i promoure la cooperació i el treball en xarxa. A més, convé repensar també certes estructures i inèrcies administratives, dotant-les de més flexibilitat i capacitat d’intervenció en contextos canviants com l’actual.  

3. Reptes estratègics  

S’ha posat en relleu la necessitat de posar les polítiques de joventut al centre de l’agenda política i institucional, ampliant els recursos, ja que la situació exigeix una acció valenta i amb diversitat de mesures, dins d’una perspectiva integral. La inversió en joventut és ara més important que mai i tindrà segurament més sentit i més impacte positiu que si es posposa o si es retalla.  

Dins del seminari també s’ha parlat sobre la previsió que l'impacte de la crisi en la joventut sigui molt intens, considerant que hi ha una generació que haurà patit dues crisis gairebé simultànies. Hi haurà molt atur, molta incertesa, molta inseguretat, més discriminació i més pauperització de les condicions de vida d'una part significativa dels menors de 35 anys, hipotecant en molts casos les seves opcions d'emancipació. Els problemes de les persones joves han d'interpel·lar al conjunt de la societat i per això es necessita mobilitzar recursos que permetin reduir la seva vulnerabilitat. Això s'ha de considerar una inversió, no una despesa, perquè només actuant ara i amb contundència aconseguirem pal·liar els efectes de la crisi i projectar als i les joves, donant-los protagonisme en la construcció d'una societat més equitativa, equilibrada, cohesionada i sostenible.  

Aquests reptes i propostes s’han de realitzar amb la participació i implicació de les mateixes persones joves, sigui de forma directa o a través de la interlocució amb les entitats juvenils. “Res pels joves sense els joves”. Això requerirà, en el mitjà termini, enfortir els mecanismes de participació i generar un gran pla d'apoderament de les persones joves. 

 Amb aquest seminari, la Fundació Ferrer i Guàrdia contribueix a generar coneixement, a orientar la reflexió estratègica i propiciar consensos en un moment d'alta incertesa, i davant la finestra d'oportunitat que s'obre amb la imminència de la convocatòria electoral a Catalunya i amb el procés de renovació del Pla Nacional de Joventut. 

seminariffg.png