8M posttwitter N1 B

En defensa de la igualtat entre homes i dones, des de la Fundació Ferrer i Guàrdia, ens sumem a les reivindicacions del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Respectant les mesures de prevenció sanitàries, donem suport i animem a la ciutadania a participar de totes les propostes del moviment feminista per fer sentir la seva veu en favor dels drets de les dones. 

La crisi econòmica i social derivada de la COVID-19 ha agreujat les desigualtats de les dones. L'atur femení va créixer l'any 2020 en major mesura que el dels homes fins a situar-se en el 18,3%, es tracta de quatre punts més que l'atur masculí. Els sectors més afectats per la crisi han estat precisament aquells amb més predominança de dones com són l’hostaleria i el comerç. La pandèmia també ha evidenciat com les tasques de cura han recaigut majoritàriament en les dones, les quals van haver de fer front als mesos de confinament amb excedències, reduccions de jornada o abandonant el mercat laboral. 

Aquest augment de la bretxa de gènere es suma a les desigualtats estructurals de les dones com és la precarietat laboral. Les dones són les que tenen més contractes temporals o a mitja jornada perquè elles són les que dediquen més hores al treball no remunerat com són les tasques de cura i la llar. Aquesta situació repercuteix en els salaris i és que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, la bretxa salarial és del 18,41%, que consistiria en una mitjana de 400 euros mensuals menys que els homes. 

Per evitar que la pandèmia actuï com un amplificador de les desigualtats de gènere, calen polítiques públiques que avancin en la igualtat entre homes i dones. És necessari anar més enllà dels discursos i traduir les propostes en actuacions reals que promoguin la fi de la precarietat laboral de les dones, que es faciliti la conciliació laboral i la corresponsabilitat en el treball no remunerat, així com la fi de tot tipus de discriminació o violència de gènere. 

Per assolir la igualtat real entre homes i dones, a la Fundació continuem treballant per reduir aquestes desigualtats generant coneixement i elaborant plans d'igualtat perquè l'administració pugui desenvolupar polítiques públiques amb una incidència real. En els darrers anys, també ens hem centrat en l'atenció a la bretxa de gènere en el sector digital,  amb un estudi pioner per visibilitzar aquest fenomen, a la vegada que es vol promocionar les vocacions STEM entre les dones i per evitar que en la societat online es reprodueixin les mateixes desigualtats que en el plànol offline

Finalment, recalcar que la missió educadora de Ferrer i Guàrdia tenia com a objectiu assolir la igualtat i la cohesió social oferint la mateixa educació a homes i dones. Seguint el model de l'Escola Moderna, treballem, cooperem, transformem i sostenim en aquest camí cap a la igualtat que és una reivindicació sostinguda els 365 dies a l'any i les 24 hores del dia, perquè tots els dies siguin el 8 de març.