FFG Noticia SimposiLa commemoració dels 120 anys de l'obertura de l'Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, inaugurada el 8 de setembre de 1901, és el pretext per celebrar el primer simposi internacional sobre pedagogia llibertària i el llegat del model educatiu ferrerià. La Fundació Ferrer i Guàrdia i la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana hem sumat esforços per organitzar conjuntament unes jornades amb l'objectiu de revisar i debatre, a partir de noves mirades i aportacions, la tradició i la continuïtat de la pedagogia llibertària a nivell nacional i internacional. L'aniversari de l'obertura de l'Escola Moderna de Barcelona vol servir per aprofundir i eixamplar els estudis en aquest camp des d'una lògica de passat-present-futur. 

El simposi se celebrarà els dies 8 i 9 de setembre de 2021 (dimecres i dijous), coincidint amb la data de la commemoració de la inauguració de l'Escola Moderna. 

Les entitats organitzadores fan una crida i invitació a presentar comunicacions sobre els àmbits següents des d'una perspectiva històrica: 

  • Educació llibertària
  • Influència i actualitat de Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna
  • Ciència i laïcitat al segle XX
  • Dones i coeducació a l'Escola Moderna, coeducació de classes i segregació escolar al segle XX

Calendari de presentació de les comunicacions: 

16 de maig de 2021: termini de presentació de propostes i resums de comunicacions.

31 de maig de 2021: termini d'acceptació definitiva de les propostes de comunicacions. 

8 i 9 de setembre de 2021: durant els dies del simposi caldrà presentar la comunicació de forma oral.

Les comunicacions seleccionades presentades en el simposi es recopilaran en una publicació en format electrònic

Consulta els requisits tècnics i el mode d'enviament

En la celebració d'aquest simposi col·laboren l'Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona, la Fundació Marta Mata Garriga, El Born - Centre de Cultura i Memòria i l'Ajuntament de Barcelona. 

 

First International Symposium - 120 years since the opening of the Modern School of Ferrer i Guàrdia

The commemoration of the 120th anniversary of the opening of the Modern School of Francesc Ferrer i Guàrdia, inaugurated on September 8, 1901, is the pretext for holding the first international symposium on libertarian pedagogy and the legacy of Ferrer's educational model. The Ferrer i Guàrdia Foundation and the Society for the History of Education of the Catalan-speaking Countries have joined forces to jointly organize a conference with the aim of reviewing and debating, based on new perspectives and contributions, tradition and continuity of libertarian pedagogy at the national and international level. The anniversary of the opening of the Barcelona Modern School aims to deepen and broaden studies in this field from a past-present-future logic.

The symposium will be held on 8 and 9 September 2021 (Wednesday and Thursday), coinciding with the date of the commemoration of the inauguration of the Modern School.

The organizing entities call and invite to present articles on the following areas from a historical perspective:

Libertarian education
Influence and current events of Ferrer i Guàrdia and the Modern School
Science and secularism in the twentieth century
Women and co-education in the Modern School, class co-education and school segregation in the 20th century

Calendar of presentation of articles:

May 16th, 2021: deadline for submission of proposals and abstracts of communications.

May 31th, 2021: deadline for final acceptance of communications proposals.

September 8th and 9th, 2021: during the days of the symposium, the communication must be presented orally.

The selected papers presented at the symposium will be compiled in a publication in electronic format.

Check the technical requirements and the shipping method

 

Premier Symposium International - 120 ans d'ouverture de l'École Moderne de Ferrer i Guàrdia

La commémoration du 120e anniversaire de l'ouverture de l'École moderne de Francesc Ferrer i Guàrdia, inaugurée le 8 septembre 1901, est le prétexte de la tenue du premier colloque international sur la pédagogie libertaire et l'héritage du modèle éducatif du Ferrer. La Fondation Ferrer i Guàrdia et la Société pour l'histoire de l'éducation des pays de langue catalane ont uni leurs forces pour organiser conjointement une conférence dans le but de passer en revue et de débattre, sur la base de nouvelles perspectives et contributions, de la tradition et de la continuité de la pédagogie libertaire à au niveau national et international. L'anniversaire de l'ouverture de l'école moderne de Barcelone vise à approfondir et élargir les études dans ce domaine à partir d'une logique passé-présent-futur.

Le colloque se tiendra les 8 et 9 septembre 2021 (mercredi et jeudi), coïncidant avec la date de la commémoration de l'inauguration de l'école moderne.

Les entités organisatrices appellent et invitent à présenter des communications sur les domaines suivants d'un point de vue historique:

Éducation libertaire
Influence et actualité de Ferrer i Guàrdia et de l'école moderne
Science et laïcité au XXe siècle
Les femmes et la mixité à l'école moderne, la mixité de classe et la ségrégation scolaire au XXe siècle

Calendrier de présentation des communications:

16 mai 2021: date limite de soumission des propositions et des résumés de communications.

31 mai 2021: date limite d'acceptation définitive des propositions de communication.

8 et 9 septembre 2021: pendant les jours du colloque, la communication doit être présentée oralement.

Les articles sélectionnés présentés au symposium seront compilés dans une publication en format électronique.

Vérifiez les exigences techniques et la méthode d'expédition