La Fundació Ferrer i Guàrdia pública l’informe “Usos de les TIC en l’aprenentatge, usos socials de pantalles i xarxes i noves bretxes digitals”. En aquest estudi s’analitza l’ús de les noves tecnologies per part dels i les joves, l’impacte de les bretxes digitals en aquests usos i, a través d’experiències estatals en matèria d’educació, quins programes i/o sistemes existeixen per abordar aquestes fractures digitals.

Informe Usos

Aquesta iniciativa que aborda la relació dels i les joves amb les TIC, tant des de la contribució a la prevenció dels riscos associats a l’ús de les noves tecnologies, com des de la vessant de la reducció de l’escletxa digital. Des de la Fundació apostem per l’educació com a eina principal per avançar cap a la inclusió digital.

L’informe ens aproxima als tipus d’escletxes digitals existents, es destaca que la principal escletxa entre la població jove ja no té a veure amb l’accés a les TIC, sinó amb el tipus d’aprofitament que es fa dels recursos a l’abast. Les conclusions de l’informe indiquen que les bretxes digitals són en realitat bretxes socials, i com a tals són motius d’exclusió de la societat del coneixement, i de configuració d’una marginació social i personal, que Estats democràtics del benestar no poden assumir com irresolubles.

Joves, bretxa digital i TIC’s a l’aula

Actualment, segons l’últim estudi de Qustodio (Familias hiperconectadas: el nuevo panorama de aprendices y nativos digitales, 2019), els joves d’entre 12 i 17 anys es connecten més hores de les que passen al centre educatiu. Una situació que requereix recursos per educar els adolescents en un entorn digital.

Per altra banda, cal destacar que les desigualtats en el món online han estat conceptualitzades a mesura que s’han anat incorporant les noves tecnologies a la societat i que el seu ús s’ha anat estenent a més camps. Al llarg d’aquest procés s’han produït diverses bretxes digitals. La primera d’elles és la bretxa d’accés a les noves tecnologies. Les actituds cap a la tecnologia o la percepció de la dificultat o utilitat són barreres que constitueixen la segona bretxa digital. I, finalment, la tercera bretxa digital atén a les possibilitats desiguals de les persones d’aprofitar les noves tecnologies.

Programes i projectes

La situació actual a Espanya, pel que fa a la incorporació de les TIC en els sistemes educatius de les seves comunitats autònomes, ha anat lligada a la implementació de les polítiques educatives destinades a la integració de les TIC en els centres escolars. Aquestes polítiques s’han concretat en programes i accions concretes en diversos àmbits, destinades a accelerar la integració digital en les escoles i aconseguir una ciutadania digitalment activa en la nova societat del coneixement.

Materials

Informe "Usos de les TIC en l’aprenentatge, usos socials de pantalles i xarxes i noves bretxes digitals"